Regulamin serwisu

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

Korzystając z serwisu www.wszystkoDlaDziecka.net  użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej, - korzysta z zasobów www.wszystkoDlaDziecka.net,  zarówno wchodząc na serwis, jak i w wyniku działań handlowych zamawiając wpis na www.wszystkoDlaDziecka.net,
  2. Administrator - właściciel www.wszystkoDlaDziecka.net  - firma SYSTEM Agata Ossowicka z siedzibą w 83-320 Kistowo 8,
  3. Usługi - świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika, zarówno odpłatnie i nieodpłatnie, wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.wszystkoDlaDziecka.net  świadczone zarówno przez Administratora jak i jednostki współpracujące z Administratorem na rzecz Użytkowników.

§3

  1. Administrator udostępnia Usługi Użytkownikom, posługując się wszelkimi dostępnymi narzędziami teleinformatycznymi, na warunkach przedstawionych w drodze negocjacji z Użytkownikami podczas działań handlowych,
  2. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej.

§4

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie www.wszystkoDlaDziecka.net  nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.

§5

Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).

§6

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników. Użytkownik chcąc zostać zarejestrowany w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie niezbędne dane identyfikujące go na tle innych użytkowników, takie jak adres, siedzibę, telefon itp., oraz adres poczty elektronicznej. Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne dane. Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a Administratorem portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administratorem.

§7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Rozdział 2
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§8

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych,
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.wszystkoDlaDziecka.net  w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

Rozdział 3
Postępowanie reklamacyjne

§9

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: serwisy@system.gda.pl,
  2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych,
  3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w reklamacji.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§10

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.